PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACE AXA HEALTH KEEPER OD AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL

  

 1. ÚVOD PRÁVNÍ INFORMACE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL

AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL vlastní webové stránky hostované pod doménou cz.axahealthkeeper.com a aplikaci AXA Health Keeper CZ. Prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace společnost nabízí uživatelům výhody, globální řešení a obsah skrze využití všech typů informačních a komunikačních technologií pro služby spojené se zdravotní péčí, zdravým životním stylem a celkovým osobním zdravím a pohodou.

Společnost AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL (dále pouze „APPS”) má sídlo v 28043 Madrid, Emilio Vargas 6; její daňové identifikační číslo (C.I.F.) je A-86154341 a společnost je řádně zaregistrovaná v Obchodním rejstříku pro Madrid, Tome 28,459, Folio 201, část 8, stránka 512 428, 1. vstup. AXA S.A., jediný člen APPS, má sídlo v 25 Avenue Matignon, 75008 Paříž (Francie) a je řádně zaregistrovaná v Obchodním rejstříku pro Paříž pod číslem 572093920 RCS.

Tyto obecné podmínky řídí používání webových stránek cz.axahealthkeeper.com a aplikace AXA Health Keeper CZ a vztahy mezi platformou AXA Health Keeper a jejími uživateli za účelem poskytování jejích výhod, obsahu a služeb. Při registraci musí všichni uživatelé přijmout tyto podmínky. Tyto podmínky jsou navíc doplněny zásadami ochrany osobních údajů a jsou k dispozici všem uživatelům.  Některé služby webových stránek přístupné uživatelům mohou podléhat specifickým podmínkám, předpisům a pokynům, které mohou v určitých případech nahrazovat, doplňovat či měnit obecné podmínky a které musí být přijaty všemi uživateli před poskytnutím příslušné služby.

Poskytování webových služeb bude omezeno na dobu, po kterou  jsou uživatelé online nebo po kterou trvá poskytování jakýchkoli  služeb. Všichni uživatelé si proto musí pozorně přečíst právní upozornění nahrané na webových stránkách pokaždé, když je chtějí používat, protože se může změnit bez předchozího upozornění.

 

 1. DEFINICE A ZÁKLADNÍ KONCEPTY

2.1. Co je platforma AXA Health Keeper?

Platforma AXA Health Keeper jsou webové stránky a aplikace patřící APPS. Platforma nabízí uživatelům zajímavý obsah týkající se zdraví a celkové pohody a řadu speciálních funkcí.

2.2. Kdo může používat platformu AXA Health Keeper?

Platforma AXA Health Keeper je otevřena široké veřejnosti. Provedením registrace může kdokoli užívat a sdílet všechny její části a obsah.

2.3. Jaké výhody získají registrovaní uživatelé platformy AXA Health Keeper?

Registrovaní uživatelé platformy mohou užívat veškeré funkce a obsah webových stránek a aplikace:

 • Domácí stránka
 • Novinky (Blog)
 • Právní informace
 • Kontaktní údaje
 • Informace o souborech cookie
 • Odkaz na sociální sítě platformy (Facebook, Twitter a Google+)
 • Odkaz na obchody, kde lze stáhnout aplikaci (Apple Store a Google Play)
 • Přístup k vyžádání pozvánky
 • Přístup ke spuštění registrace
 • Přístup k registrování činnosti

Při používání aplikace může být po jejím stažení a zároveň po přihlášení do svého účtu používán následující obsah:

 • Domácí stránka
 • Přístup k vyžádání pozvánky
 • Přístup ke spuštění registrace
 • Přístup k registrování činnosti

Jestliže je uživatel již registrován či vstoupí do aplikace nebo na webové stránky (cz.axahealthkeeper.com), bude moci využít následující části či služby dostupné na uvedených webových stránkách nebo v aplikaci:

 • Časový plán: Stránka činnosti uživatele
 • Registrace činnosti a výzvy: stránky, kde uživatel může synchronizovat své činnosti a ručně zadat činnosti i definovat výzvy.
 • Část se zdravotními tipy: stránka, kde uživatel může nalézt články vztahující se k celkovému zdraví a pohodě a sportu.
 • Část pro sledování průběhu a plnění činností a výzev: část, kde uživatel může sledovat svou dřívější a současnou činnost.
 • Uživatelský profil: část, kde uživatel může upravit či kontrolovat své osobní a zdravotní údaje, získané body, herní systém a přidružené výhody, spravovat synchronizované aplikace, kam jsou mu doručovány pozvánky a kde může omezit nebo rozšířit rozsah přístupu k sociálním sítím.

2.4. Odmítnutí odpovědnosti za služby a produkty třetích stran

Společnost APPS nebude přímo či nepřímo odpovědná za informace, obsah, potvrzení a prohlášení obsažená v produktech a službách třetích stran nabízených prostřednictvím webových stránek či aplikace AXA Health Keeper. Tato odpovědnost zůstává vždy na straně dodavatelů takových produktů a služeb.

Všichni uživatelé si jsou vědomi, že APPS a platforma AXA Health Keeper jsou pouhými prostředníky mezi uživateli a dodavateli služeb a obsahu.

2.5. Zásady ochrany osobních údajů

Všichni uživatelé se musí seznámit se zásadami na ochranu osobních údajů, a to ještě před samotnou registrací.

Pro účely NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a dalších platných předpisů mohou všichni uživatelé získat další a podrobné informace na následujícím odkazu: zásady pro ochranu osobních údj.

2.6. Zrušení registrace z platformy AXA Health Keeper

Uživatel může jednostranně zrušit svou registraci pro užívání platformy. K tomuto účelu musí zaslat e-mailem na adresu [email protected] žádost o zrušení registrace s předmětem zprávy „žádost o zrušení registrace”.

APPS si vyhrazuje právo přímo a automaticky zrušit registraci jakéhokoli uživatele, který poruší pravidla těchto podmínek, nebo který neoprávněně využívá výhody nabízené prostřednictvím platformy. Takový uživatel může být později odpovědný za následky takového porušení pravidel.

Každý registrovaný uživatel, jehož registrace pro užívání platformy byla zrušena, již nebude mít nárok na výhody, služby, obsah a akce platformy.

2.7. Nepřijetí korespondence a buletinů

Všichni uživatelé, kteří nechtějí dostávat e-maily, mohou použít tlačítko ve spodní části e-mailů APPS, nebo mohou svůj nesouhlas se zasíláním e-mailů poslat na adresu [email protected]

 

 1. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACE

Tyto podmínky řídí používání a volný přístup na webové stránky hostované pod doménou cz.axahealthkeeper.com a užívání aplikace Axa Health Keeper CZ. Přístup k platformě a její používání představují přijetí těchto podmínek uživatelem. APPS však může stanovit specifické podmínky pro odběr nebo používání určitých služeb nebo produktů nabízených na webových stránkách a/nebo v aplikaci.

Přístup na webové stránky je zdarma, kromě nákladů spojených s připojením prostřednictvím komunikační sítě poskytovatele vybraného uživatelem. Určité služby jsou exkluzivní a poskytované za další platbu pouze určitým uživatelům a přístup k nim je omezen.

3.1. Registrace a heslo

Přístup ke službám poskytovaným prostřednictvím platformy AXA Health Keeper si vyžaduje předchozí registraci uživatele, pro kterou musí být vybráno heslo pro osobní identifikaci. Při poskytování osobních údajů uživatelů platí zásady pro ochranu osobních údajů.

Všechna přiřazená hesla budou osobní a neodcizitelná, není také dovoleno žádné jejich převedení na třetí strany, a to ani dočasně. Všichni uživatelé se proto zavazují, že budou k přístupu na webové stránky anebo jejich služby důsledně používat přiřazené heslo a budou ho udržovat v tajnosti. Jestliže uživatelé zjistí, nebo mají důvod domnívat se, že jejich heslo bylo ztraceno, odcizeno nebo použito třetími stranami, budou co nejdříve řádně informovat APPS.

3.2. Typy použití, které nejsou dovoleny

Uživatelé nesmí v žádném případě měnit či vymazávat stávající identifikační údaje vztahující se k právům APPS nebo třetích stran. Uživatelé mohou přistupovat k obsahu pouze způsoby, které jsou jim pro tento účel poskytnuty na webových stránkách nebo které jsou běžně používány na internetu, za předpokladu, že to nezahrnuje porušení autorských práv nebo práv průmyslového vlastnictví a že to nezpůsobuje žádné škody ve vztahu k webovým stránkám anebo na nich uvedeným informacím nebo nabízeným službám.

Všichni uživatelé se zavazují používat jakékoli služby a jakýkoli obsah řádně, přiměřeně a zákonně. Zvláště se mimo jiné zavazují, že se zdrží následujících činností:

 1. používání obsahu nebo služeb způsobem nebo pro účely, které porušují zákony, dobré mravy či obecně držené obchodní postupy nebo veřejný pořádek;
 2. používání obsahu nebo služeb způsobem, který má následky nebo by mohl mít následky porušení zákonů, dobrých mravů či obecně držených obchodních postupů nebo veřejného pořádku;
 3. převádění nebo šíření informací, údajů, obsahu, zpráv, diagramů, nákresů, zvukových nebo obrázkových souborů, fotografií, záznamů, software nebo obecně jakéhokoli obscénního, urážlivého nebo vulgárního materiálu nebo materiálu, který podporuje trestné, hanlivé, nepoctivé nebo násilné jednání nebo je obecně v rozporu se zákonem, morálkou, obecně uznávanými postupy nebo veřejným pořádkem;
 4. reprodukce, kopírování nebo distribuce obsahu nebo umožnění veřejného přístupu k obsahu prostřednictvím jakéhokoliv způsobu veřejné komunikace, nebo jeho změn, pokud to neschválil držitel příslušných práv, nebo to není povoleno zákonem;
 5. porušování jakýchkoli práv duševního nebo průmyslového vlastnictví APPS nebo třetích stran;
 6. využívání služeb a obsahu takovým způsobem, který poškozuje nebo přetěžuje provoz platformy;
 7. provádění podvodných transakcí nebo takových transakcí, které by mohly vést k jakémukoliv nezákonnému nebo podvodnému jednání; a
 8. využívání obsahu a služeb, a zejména jakýchkoli informací jakkoli obdržených prostřednictvím platformy, pro jakékoli reklamní účely, zejména pokud jde o reklamu, komunikace pro přímý prodej nebo jakýkoli jiný komerční účel, nevyžádané zprávy jednotlivcům nebo nevyžádanou poštu, nebo jinou distribuci či sdílení takových informací.

V souladu se zákonem budou uživatelé zodpovědní za jakoukoli újmu, která společnosti APPS může přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z těchto podmínek použití nebo zákona ve spojení s používáním webové stránky nebo aplikace.

3.3. Používání webových stránek a aplikace: odpovědnost

Každý uživatel bude plně zodpovědný za správné používání webových stránek podle platných zákonů a v souladu se zásadami dobré víry, etiky a veřejného pořádku. Uživatelé musí důsledně dodržovat veškeré pokyny poskytnuté APPS, týkající se použití a přístupu, jak je uvedeno v těchto podmínkách použití.

Uživatelé budou povinni přiměřeně využívat webové stránky a aplikaci a jejich obsah v souladu s možnostmi a účelem, pro které byly vytvořeny.

Každý uživatel bude výhradně zodpovědný za veškeré informace, názory, poznámky nebo obsah, které může komunikovat prostřednictvím webových stránek.

3.4. Prohlášení

3.4.1. Pro obsah poskytovaný prostřednictvím webových stránek nebo aplikace

Pokud je některá část obsahu, souborů, informací, reklam, názorů, konceptů a snímků umístěných na webové stránce nebo v aplikaci v rozporu se zákonem, etikou, dobrou vírou a veřejným pořádkem, nebo pokud obsahuje jakýkoli typ malware nebo podobného softwarového programu, bude okamžitě stažena. APPS tímto odmítá veškerou odpovědnost za jakýkoli obsah, jakékoli soubory, informace, reklamu, názory, koncepty a snímky, které nezávisí na webových stránkách nebo aplikaci nebo které nejsou pod její správou.

APPS nebude přímo či nepřímo odpovědná za zneužití obsahu webových stránek nebo aplikace uživateli. APPS tímto odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli zneužití obsahu webových stránek nebo aplikace, plnou odpovědnost ponese osoba vstupující na stránky nebo do aplikace či používající je.

3.4.2. Pro obsah hostovaný na stránkách s přístupem z webových stránek nebo aplikace

APPS neodpovídá za žádný obsah, žádné soubory, informace, reklamu, názory, koncepty a obrázky, které jsou vydávány, zveřejněny nebo distribuovány, přímo nebo nepřímo prostřednictvím jakékoli propojené webové stránky, nebo které mohou být přístupné z webové stránky nebo aplikace prostřednictvím odkazů, nebo za jakékoli služby spojené nebo související s takovými propojenými stránkami. APPS se zde podobně zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv služby, zboží nebo produkty, které mohou být poskytnuty třetími stranami prostřednictvím odkazu na webové stránce, zejména v případě, kdy proces poskytnutí probíhá přímo na webových stránkách třetí strany, i když jsou tyto stránky zobrazeny s označením APPS.

3.4.3. Provoz webových stránek a aplikace

APPS bude poskytovat své služby a obsah kontinuálně a s použitím jí dostupných technologií tak, aby nabídka služeb byla pro uživatele aplikace a webových stránek byla uspokojivá. Jestliže to APPS bude považovat za vhodné, může provádět opravy, vylepšení či změny funkcionalit či obsahu a rozsahu informací na webových stránkách či v aplikaci bez toho, aby taková změna vedla ke vzniku jiných práv a nároků než těch, které z takové změny přímo vyplývají.

APPS se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakoukoliv újmu, která může vzniknout kvůli dostupnosti či technické kontinuitě provozu webových stránek nebo aplikace v případě vyšší moci.

APP v každém případě podnikne všechny nutné kroky k obnovení svých služeb po technickém selhání.

APPS neponese odpovědnost za žádné zneužití uživatelských hesel k přístupu k obsahu či službám webových stránek nebo aplikace třetí stranou. APPS si vyhrazuje právo přerušit přístup k webovým stránkám, stejně tak jako poskytování jakéhokoli obsahu prostřednictvím stránek, ​​kdykoliv a bez předchozího upozornění, a to z technických, bezpečnostních nebo kontrolních důvodů nebo z důvodů údržby, pokud dojde k výpadku sítě nebo z jakéhokoli jiného oprávněného důvodu.

3.5. Duševní a průmyslové vlastnictví

APPS je kolektivním autorem webových stránek a aplikace a je oprávněným vlastníkem veškerých práv průmyslového a duševního vlastnictví, která s tím souvisí.

Je zakázáno reprodukovat, distribuovat, veřejně komunikovat nebo přeměňovat či jiným způsobem užívat či zneužívat jakékoli části obsahu (obrázky, text, design, indexy, tvary apod.), který tvoří webové stránky nebo aplikaci, nebo databáze a software potřebné pro jejich zobrazování nebo provoz, bez výslovného předchozího písemného souhlasu APPS.

Uživatelé nemohou v žádném případě využívat nebo komerčně používat přímo ani nepřímo jakýkoli obsah (obrázky, text, videa, design, indexy, tvary apod.), který tvoří webové stránky nebo aplikaci bez výslovného předchozího písemného souhlasu APPS.

Veškerý obsah, bez výjimek a omezení, tvořící tyto webové stránky nebo aplikaci, tedy informace, fotografie a videa, články, údaje, texty, loga, ikony, obrázky, design a dojem (celkový vzhled i pocit), zvukové soubory a video soubory, databáze a počítačové aplikace, jsou vlastnictvím APPS nebo jsou využívány podle licencí třetích stran, které mají veškerá práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví pro takový obsah.

Výše uvedená práva jsou chráněna platnými zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Všechny značky a loga společnosti AXA uvedené na webových stránkách jsou obchodními nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti AXA.

3.6. Změny podmínek

APPS může tyto podmínky kdykoli změnit nebo představit nové podmínky, pro tento účel bude dostatečné jejich oznámení na webových stránkách.

Jestliže by došlo k nepředpokládaným právním, regulatorním či jiným opatřením, která by podle přiměřeného úsudku APPS materiálně omezila poskytování služby, nebo ji učinila komerčně neproveditelnou, APPS bude mít nárok:

(i) změnit službu nebo podmínky jejího poskytování za účelem přizpůsobení nové situaci;

(ii) ukončit účinnost těchto podmínek.

3.7. Rozhodné právo a příslušnost

Pokud se jako uživatel zdržujete obvykle v členském státě Evropské unie (váš domovský stát), budou se právní předpisy tohoto členského státu vztahovat k jakémukoliv nároku,  požadavku či předmětu sporu, který vznesete vůči nám a který vyplývá z těchto podmínek užívání a souvisí s jejich uplatněním nebo s užíváním aplikace a internetových stránek platformy AXA Health Keeper. Se svým nárokem se můžete obrátit na kterýkoliv věcně a místně příslušný soud vašeho domovského státu. V ostatních případech souhlasíte s tím, že k řešení nároku je kompetentní příslušný soud ve Španělsku podle španělského práva bez ohledu na ustanovení týkající se kolizních norem.

 

 1. ODKAZY TŘETÍCH STRAN (PŘÍCHOZÍ)

Služby platformy AXA Health Keeper mohou zahrnovat technické odkazy, adresáře nebo i vyhledávače, které uživatelům umožňují přístup k internetovým stránkám (dále jen „odkazované stránky”). V těchto případech bude APPS jednat jako správce a za obsah a služby na odkazovaných stránkách ponese odpovědnost pouze v takovém rozsahu, ve kterém si je vědoma jejich nezákonnosti nebo schopnosti poškodit majetek či práva třetí strany a řádně nedeaktivuje příslušný odkaz.

 

Jestliže se uživatel domnívá, že odkazovaná stránka má nezákonný nebo nedostatečný obsah, může o tom řádně informovat APPS na kontaktní adrese uvedené výše v první části a v oznámení uvést následující informace:

 1. jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu uživatele;
 2. popis skutečností prokazujících nezákonnost nebo nedostatečnost odkazované stránky; a
 3. výslovné prohlášení, že informace v komunikaci jsou správné. Takové oznámení v žádném případě nezakládá povinnost APPS zrušit příslušný odkaz.

 

Existence propojených stránek v žádném případě neznamená, že jsou uzavřeny dohody s jejich manažery nebo vlastníky, nebo že se ze strany APPS jedná o doporučení, propagaci nebo souhlas s takovými prohlášeními poskytovanými na propojených stránkách, s jejich obsahem nebo službami, které jsou na těchto propojených stránkách nabízeny.

 

APPS nezná služby a obsah všech odkazovaných stránek a v důsledku toho nenese odpovědnost za škody způsobené nezákonností, kvalitou, zastaralostí, nedostupností, chybami nebo neužitečností obsahu a / nebo služeb na propojených stránkách, nebo za jakékoli jiné škody, které nejsou přímo přičitatelné APPS.

 

Jestliže se uživatelé rozhodnou navštívit a / nebo používat kterékoli z odkazovaných stránek, činí tak na své vlastní nebezpečí a musí podniknout nutná ochranná opatření proti virům a jiným škodlivým prvkům.

 

 1. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY (PŘÍCHOZÍ)

Jakýkoli uživatel internetu, který má v úmyslu umístit odkazy z vlastních webových stránek na tyto webové stránky, se bude řídit níže popsanými podmínkami, jejichž neznalost nevylučuje právní odpovědnost takového uživatele:

 1. Odkaz může být připojen pouze k domovské stránce těchto webových stránek, ale nesmí být žádným způsobem reprodukován (inline odkazy, hluboké odkazy, prostředí prohlížeče nebo hraniční prostředí, kopie textu, diagramy, apod.);
 2. V souladu s platnými zákony bude v každém případě zakázáno vytváření rámů jakéhokoli druhu kolem těchto webovou stránku nebo umožnění prohlížení obsahu prostřednictvím jiných internetových adres a veškeré prohlížení společně s obsahem mimo webové stránky tak, že:
  (i) skutečně nebo potenciálně zavádějí nebo klamou uživatele s ohledem na skutečný zdroj služby nebo obsahu; ii) představují srovnání nebo nekalou napodobeninu; (iii) využívají povědomí a prestiž značky AXA; nebo (iv) to jinak zakazují platné právní předpisy;
 3. Webová stránka příchozího odkazu nesmí obsahovat žádný druh prohlášení nebo ukazatelů o APPS nebo AXA obecně, jejich zaměstnancích, klientech nebo kvalitě poskytovaných služeb, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné;
 4. Na webových stránkách, kde se odkaz nachází, nebude v žádném případě uvedeno nebo naznačeno, že společnost APPS poskytla svůj souhlas s vložením odkazu nebo že jinak podporuje, spolupracuje, ověřuje nebo kontroluje služby odesílatele;
 5. Na webových stránkách odesílatele bude zakázáno používat jakoukoli slovní, grafickou nebo kombinovanou ochrannou známku nebo jakýkoli jiný rozlišovací znak APPS nebo AXA, s výjimkou případů povolených a výslovně uvedených zákony a za předpokladu, že je povolen přímý odkaz na webové stránky způsobem zahrnutým v tomto ustanovení;
 6. Webové stránky vytvářející odkaz musí být přísně v souladu se zákony a nesmí v žádném případě poskytovat odkaz na vlastní obsah nebo obsah třetích stran, který:
  1. je nezákonný, škodlivý nebo v rozporu s morálkou a správnými postupy (pornografický, násilný, rasistický, atd.);
  2. skutečně nebo potenciálně podporuje uživatele v tom, aby se mylně domnívali, že APPS nebo AXA schvalují, potvrzují nebo jinak podporují myšlenky, výroky či výrazy odesílatele, ať již zákonné nebo nezákonné;
  3. je nevhodný nebo nerelevantní pro činnost APPS nebo AXA vzhledem k místu, obsahu a tématu webové stránky odesílatele; a
 7. Uvedení takového odkazu nebude v žádném případě znamenat, že mezi APPS a majitelem příslušné webové stránky existuje vztah nebo že APPS přijímá nabízený obsah nebo nabízené služby přístupné veřejnosti nebo že je schvaluje.