ODOBERAŤ NOVINKY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL a AXA Management Services s.r.o.,

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL, se sídlem na adrese Calle Emilio Vargas 6, 28043 Madrid (Španělsko).

Správcem je také společnost AXA Management Services s.r.o., se sídlem: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 256 72 703, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka č. 60002

 

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Údaje zpracováváme na následující účely:

 

 • Zasílání všeobecných e-mailových bulletinů či bulletinů s názvem „Novinky“ (dále jen „Novinky“) upravených na míru, které obsahují rady, tipy a další informace související se zdravím, zdravotní péčí, fyzickou a psychickou pohodou, cvičením, stravou a zdravým životným stylem, jakožto i nabídky třetích stran spojené s těmito tématy. Novinky mohou být zasílány pouze na základě výslovného souhlasu uživatele.

 

 • Navázání na odeslání Novinek. (otevřené e-maily, odkazy, na které bylo uživatelem kliknuto, analýza odeslaných e-mailů).

 

Osobní údaje budou vždy zpracovávány důvěrně a pouze v přiměřeném a relevantní rozsahu s ohledem na výše uvedené účely a čas od času požádáme o potvrzení souhlasu s jejich zpracováním.

 

Na jakém zákonném základě zpracováváme osobní údaje?

 

Společnost AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL a AXA Management Services s.r.o.zpracovávají údaje na základě:

 

 • Souhlasu uživatele s odesláním e-mailových Novinek.

 

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

 

Osobní údaje kromě následujících případů nezpřístupňujeme třetím stranám a to vždy na základě uděleného souhlasu uživatele:

 

 • Provozovatelé služeb zajišťující odeslání a navazujícího odeslání e-mailových Novinek.

 

Mezinárodní přenos osobních údajů

 

K dosažení hlavního účelu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i provozovatelům služeb v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, jako např. USA, včetně zemí, které nemají úroveň zabezpečení údajů srovnatelnou s EU. I v takovém případě však budou údaje zpracovávány v přísném souladu se španělskými a evropskými zákony o ochraně osobních údajů.

 

Kromě toho podnikneme následující bezpečnostní opatření:

 

Závazná vnitropodniková pravidla, Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, Standardní smluvní doložky.

 

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje po zrušení odběru Novinek z platformy AXA Health Keeper?

 

Po skončení účelu, pro který byly osobní údaje získány, budou tyto zablokovány a budou k dispozici pouze soudům, úřadu generálního prokurátora nebo příslušným státním orgánům, především orgánům se zaměřením na ochranu osobních údajů, aby posloužily pro ověření plnění povinností při zpracování zpracování údajů do doby jejich promlčení.

 

Po uplynutí zákonných lhůt na zpracování osobních údajů AXA Health Keeper Vaše údaje zlikviduje.

 

Jaká práva máte ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů a jak tyto můžete uplatnit?

 

Jako subjekt údajů můžete kdykoli zaslat písemnou žádost o uplatnění svých práv na adresu AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL, Dpto. CRM, Calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, a do zprávy uveďte „Datos de usuario“ (uživatelské údaje). V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů by tato zpráva měla obsahovat následující informace o subjektu údajů: jméno a příjmení, adresu a účel upozornění, fotokopii dokladu totožnosti nebo jiného platného dokladu, který potvrzuje identitu subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce jednajícího jménem subjektu, a popis uplatňovaného práva.

Práva můžete uplatit i u společnosti AXA Management Services s.r.o., a to sdělením svého požadavku telefonicky na infolince +421 292 292 292 nebo e-mailem na adrese [email protected] nebo písemně na kontantní adrese Úzká 488/8, 602 00  Brno.

 

Svá práva můžete uplatnit i prostřednictvím e-mailových adres [email protected] alebo [email protected], na základě stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše. V předmětu zprávy uveďte uplatňované právo:

 

Mezi práva subjektu údajů patří:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

 • Právo na opravu a výmaz:

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste jméno, emailovou adresu? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme. Osobní údaje uchováváme po dobu trvání registrace a následujících 5 let. V případě, že si nepřejete abychom nadále uchovávali Vaše osobní údaje, můžete uplatnit toto právo.

 

 • Právo na omezení zpracování a právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování:

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější důvody, či osobní údaje blokovat.

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás, abychom Vám okolnosti zpracování vysvětlili či odstranili vzniklý závadný stav. Námitku můžete dále vznést i proti automatizovanému rozhodování.

 

 • Automatické rozhodování a profilování

 

Kromě výše uvedených práv máte v případě automatického rozhodování a profilování, právo vznést námitku proti takovému zpracování u společnosti AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL.

 

 • Jiné

 

Podobně při přenosu osobních údajů do třetí země nebo pro mezinárodní organizaci máte právo být informováni o způsobu, jak lze získat či vidět kopii příslušných bezpečnostních opatření souvisejících s přenosem.

 

 • Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

 

Odvolat souhlas pro jednotlivé účely můžete přímo na platformě AXA Health Keeper po přihlášení v části „Nastavení“.

Odvolání souhlasu lze rovněž poslat písemně na adresu AXA či elektronicky na [email protected]

 

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

1.a) Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás mohli identifikovat.

2.b) Uveďte, u jakého správce odvolání souhlasu uplatňujete.

3.c) Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, a jakých účelů se odvolání týká.

4.d) Váš vlastnoruční podpis (v případě listinného podání).

 

V případě pochybností nebo jakýchkoli otázek k uplatňovaní Vašich práv nebo zpracovávání osobních údajů obecně se můžete obrátit na zodpovědnou osobu na adrese [email protected] nebo [email protected]

 

 • Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

 

Výše uvedená práva můžete uplatnit u AXA, a to telefonicky na infolince AXA +420 292 292 292 nebo e-mailem na adrese [email protected] nebo písemně adrese sídla či na korespondenční adrese společnosti Úzká 488/8, 602 00 Brno.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

 

Máte právo podat stížnost i na státní regulační úřad Agencia Española de Protección de Datos na adrese C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid nebo telefonicky na číslo 912663517.