OCHRANA SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AXA Management Services s.r.o. při provozování platformy AXA Health Keeper

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost AXA Management Services s.r.o., IČ 256 72 703, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002 (dále jen „AXA“ nebo „správce“).

AXA zřídila funkci pověřence pro ochranu osobních údajů nebo-li Data Privacy Officera, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na tohoto se můžete obrátit ve věci ochrany osobních údajů či s uplatněním práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, a to písemně na e-mailovou adresu [email protected] nebo korespondenčně na adresu AXA Lazarská 13/8, 120 00 Praha.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

 • Pro účely registrace, vedení účtu a používání platformy AXA Health Keeper.

Pokud jste nám udělil souhlas, zpracováváme rovněž Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:

 • Zpracování osobních údajů včetně údajů o zdravotním stavu pro účely profilování nebo-li automatizované vyhodnocování k zasílání doporučení v oblasti zdravého životního stylu a psychologie. Tento souhlas je nezbytný ke správnému dosažení účelu a funkčnosti platformy AXA Health Keeper.
 • Zasílání obchodních sdělení nebo bulletinů, ať už obecných nebo upravených na míru (na základě tzv. profilování a automatizovaného rozhodování) pro každého uživatele, vztahujících se ke zdraví, zdravotní péči, celkovému zdraví a pohodě, cvičení, výživě a zdravému životnímu stylu. A to včetně nabídek aplikací a produktů externích partnerů působících v této oblasti.
 • Osobní profilování na základě chování při procházení internetu, sociokulturních faktorů a používání technik zpracování dat velkých údajů pro účely analýzy trhu a k informování uživatele o službách pro zdraví a celkovou pohodu, zdravotní péči, cvičení, výživě a zdravých životních stylech, které ho mohou zajímat (tzv. cookies).
 • Profilování a vyplňování průzkumů a provádění kontrol za účel poskytnutí osobních doporučení uživateli o zdraví a životním stylu. Toto profilování bude prováděno pouze po vaší registraci uživatele a pouze tehdy, jestliže jsou vyplněny příslušné části platformy AXA Health Keeper pro průzkumy a zdravotní prohlídky (vyplnění je nepovinné).

Výše uvedené zpracování osobních údajů je založeno na principu dobrovolnosti, v případě jejich neudělení to nemá žádné právní důsledky. Nicméně pro optimální funkčnost a personifikaci platformy AXA Health Keeper je doporučujeme udělit.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme výhradně takový rozsah osobních údajů, který je nezbytný k dosažení účelů zpracování.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IP adresa, pohlaví

Kontaktní údaje: emailová adresa

Geolokační údaje: jedná se o geografické údaje z webového prohlížeče a elektronického zařízení v němž máte instalovanou platformu AXA Health Keeper (ve vašem elektronickém zařízení v nastavení lze službu jednoduše znepřístupnit).

Údaje o zdravotním stavu: jedná se o soubor informací, zdravotní údajů, které dobrovolně uvedete při vyplňování testů v oblasti zdravého životního stylu a psychologie. Jedná se zejména o informace o váze, výšce, tlaku, zda jste kuřák, výpočet body mass indexu (BMI), riziko kardiovaskulárních nemocí, výpočet zdravotního věku, sebevědomí, pití alkoholu, problémy se štítnou žlázou a další jiné.

 

Používáme automatizované zpracování a profilování Vašich osobních údajů?

 

Ano, v případě, že jste nám k uvedenému udělil souhlas. Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány automatizované informační systémy, jako jsou aplikace, software, elektronické kalkulačky atp. Cílem takového zpracování je vyhodnocování testů v rámci platformy, zasílání obchodních sdělení a poskytování doporučování v oblasti zdravého životního stylu a psychologie.

 

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

K osobním údajům má přístup AXA, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé a další, viz níže, kteří nám externě zajišťují správu či technickou podporu aplikace AXA Health Keeper.

S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti, tak aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

 

 • AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL (dále pouze „APPS”) se sídlem 28043 Madrid, Emilio Vargas 6; daňové identifikační číslo (C.I.F.) je A-86154341, společnost je řádně zaregistrovaná v Obchodním rejstříku pro Madrid, Tome 28,459, Folio 201, část 8, stránka 512 428, 1. vstup. AXA S.A., jediný člen APPS, má sídlo v 25 Avenue Matignon, 75008 Paříž (Francie) a je řádně zaregistrovaná v Obchodním rejstříku pro Paříž pod číslem 572093920 RCS za účelem řádné správy, vývoje a udržování platformy AXA Health Keeper.
 • Společnosti INITHEALTH S.L., se sídlem na adrese calle Uribitarte 5, 2ª, 48001 Bilbao, za účelem řádné správy, vývoje a udržování platformy Health Keeper.

 

 • AXA životní pojišťovna a.s., IČ 61859524, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha, , společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2831, a to pro účely identifikace uživatele jako klienta společnosti

 

 • Havas Worldwide Prague a.s., IČ 63079054, se sídlem Letenské sady č.p. 1500 /EXPO 58/, 170 00 Praha 7, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3138, a to pro účely zajištění rozesílání obchodních sdělení a marketingové komunikace.

 

 • SPRINX s.r.o., IČ 25067702, se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46830, a to pro účely zajištění rozesílání obchodních sdělení a marketingové komunikace.

 

 • Na žádost veřejnoprávních orgánů, jako je například Policie ČR, soudní orgány, orgán dohledu aj. jsme povinni na základě zákona těmto předat Vaše osobní údaje.

 

 

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu registrace na platformě AXA Health Keeper a dále po dobu trvání 5 let. Následně je přistoupeno k řádné likvidaci osobních údajů.

Jaká práva máte ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů a jak tyto můžete uplatnit?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování Vašich osobních údajů:

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné zájmy, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu:

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste jméno, emailovou adresu? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut):

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání registrace a následujících 5 let. V případě, že si nepřejete abychom nadále uchovávali Vaše osobní údaje, můžete uplatnit toto právo.

Právo na omezení zpracování:

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější důvody, či osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů:

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování:

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

Výše uvedená práva můžete uplatnit u AXA, a to zavoláním na infolinku AXA +420 292 292 292 a objasněním Vašeho požadavku nebo e-mailem na adresu [email protected] nebo písemně na sídlo či na korespondenční adresu společnosti Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

 

Odvolat souhlas pro jednotlivé účely můžete přímo na platformě AXA Health Keeper po přihlášení v části „Nastavení“.

 

Odvolání souhlasu lze rovněž poslat písemně na adresu AXA či elektronicky na [email protected] .

 

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 1. a) Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
 2. b) Uveďte, komu odvolání podáváte.
 3. c) Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, a to pro jaké účely.
 4. d) Váš vlastnoruční podpis (v případě listinného podání).

 

 

Co je zdrojem údajů, jestliže nejsou poskytnuty držitelem údajů?

Osobní údaje získáváme výhradně přímo od Vás, a to v rámci registrace na platformu AXA Health Keeper a při jejím užívání.